facial hair, capable, (conjuction)

說文解字:「而,須也。」
淮南子˙原道:「行柔而剛,用弱而強。」
論語˙陽貨:「年四十而見惡焉,其終也已。」
易經˙繫辭下:「君子見幾而作,不俟終日。」

6 strokes

9 strokes

12 strokes

13 strokes

14 strokes

16 strokes

17 strokes

18 strokes

20 strokes

21 strokes

Back

Contact me

© SilkStory.net
All rights reserved