To stand, to erect, to arrive, to eat, position

易·恆:「君子以立不易方。」
戰國策:「乃立宗廟於薛。」
韓非子·內儲說上:「乃為壇場大水之上,而與王立之焉。」
管子·地員:「五種天不宜,其立後而手實。」
商君書·更法:「代立不忘社稷。」

5 strokes

7 strokes

10 strokes

11 strokes

Back

Contact me

© SilkStory.net
All rights reserved